تعاریف و قوانین

تعاریف و قوانین خود را اینجا وارد کنید.