فروش ا یو دی سیوسیف 300 CU SAFE

  • 900٬000 تومانا یو دی سیو سیف

برای خرید تماس بگیرید

زمينه و هدف: وسيله داخل رحمي (IUD) يكي از روشهاي قابل برگشت پيشگيري از بارداري است. افزايش حجم خونريزي و درد قاعدگي يكي از شايع ترين عوارض وسايل داخل رحمي است كه ممكن است منجر به قطع استفاده و ايجاد آنمي فقر آهن در مصرف كنندگان اين وسايل شود. با توجه به تاثير نوع آي يو دي بر حجم خونريزي، اين پژوهش با هدف مقايسه تاثير دو نوع آي يو دي  Cu T380Aو Cu Safe300 بر حجم خونريزي و درد قاعدگي در زنان مراجعه كننده به كلينيك تنظيم خانواده بيمارستان هاجر (س) شهركرد انجام شد.
روش بررسي: اين پژوهش يك مطالعه مداخله اي بوده كه روي 70 نفر از زنان متقاضي و واجد شرايط
 IUD به صورت تصادفي در دو گروه  Cu T380Aو Cu Safe300 صورت گرفت. پس از جايگذاري IUD عوارض آن شامل درد و خونريزي در فواصل 1، 2 و 3 ماه بعد كنترل شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون هاي t مستقل، کاي اسکوئر، ويلكاكسون و آزمون من ويتني تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميزان خونريزي و شدت درد بعد از گذاشتن هر دو آي يو دي افزايش معني داري داشت
 .(p<0.001) ميزان خونريزي و شدت درد بعد از گذاشتن آي يو دي  Cu Safe 300 به طور معني داري كمتر از گروه Cu T 380A بود (p<0.01).
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد که شدت درد و خونريزي قاعدگي در طي 3 ماه پيگيري در مصرف كنندگان آي يو دي
 Cu Safe 300 کمتر از مصرف کنندگان Cu T 380A بود. بنابراين توصيه مي شود در صورت امكان اين نوع آي يو دي در اختيار مراكز بهداشتي درماني قرار گيرد.

آی یو دی T+300 & T+380 

هر دو آی یو دی برای خانم هایی که زایمان داشته اند مناسب می باشد . سایز این ها از مدل قبلی بزرگ تر است . هر دو دارای طول ۳۲ میلی متری و ضخامت بازوی ۲۸ میلی متری هستند .

تفاوت این دو مدل نیز در میزان مس روی آن ها است . به طوری که مدل ۳۰۰ دارای ۳۰۰ میلی متر مربع مس و مدل ۳۸۰ دارای ۳۸۰میلی متر مربع مس است

مشخصات آی یو دی
تماس جنسی عدم تداخل به تماس جنسی
یادآوری نیاز نداشتن‌ به‌ یادآوری‌ روزانه
مدت مصرف طولانی‌ مدت‌ بودن‌ اثر پیشگیری‌ از بارداری‌ ۱۰سال
قابلیت به باروری قابلیت‌ برگشت‌ باروری‌ بلافاصله‌ پس‌ از خروج‌ آی. یو.دی‌
اثربخشی اثربخشی بالا

نظر ها


نظر خود را وارد کنید

محصولات مرتبط