فروش آنژیوکت (انواع رنگ ها)

  • 4٬000 تومان199564_279.jpg

فیزیولوژی
آنــژیـوکـت وسیلـه‌ای چنـد کـاره اسـت کـه بـرای تزریق های مکرر یا طولانی مدت سیاهرگی داروها‌، خون یا سایر محلول های تزریقی به تنهایی با ترکیبی از آن ها به کار می رود . این محصول برای بی حسی نخاعی ، بی حسی اپیدورال که روشی برای تسکین درد است و اغلب برای زایمان به کار می رود و حتی برای بیوپسی نیز استفاده می شود.

چگونه کار می کند؟


آنـژیـوکـت شـامـل یـک ورودی تـزریـق مـجـهز به دریچه یک طرفه است که از برگشت جریان مایع تــزریـقــی مـمــانـعــت مــی کـنــد . به بیان ساده تر آنـژیوکت یا intravenous cannula لوله کوچکی برای تزریق در حفره بدن ، مجرا یا رگ است. از آنــژیــوکـت بـرای تــزریــق‌هــایــی کــه بــدون دخــالــت ســوزن صــورت می‌گیرد استفاده می شود و در نتیجه خطر عفونت کاهش یافته و از جراحت های ناشی از فرو رفتن سـوزن در بـدن جلـوگیـری می شود . آنژیوکت در چــهـــــار ســـــایـــــزG(22G‚۲۰G‚۱۸G‚۱۶) مــطــــابــــق بــــا استانداردهای بین المللی  ۱۰۵۵۵ ISOتولید می شود .

 

در چه مواردی به کار می رود؟
جدول۱ اندازه های مختلف آنژیوکت به همراه رنگ ها و موارد کاربرد آن را نشان می دهد.

http://www.bmecenter.ir/wp-content/uploads/2014/04/BMEcenter.ir-2.jpg

مشخصات
شرکت سازنده ----
سایز سوزن ----

نظر ها


نظر خود را وارد کنید