فروش سری درماتوسکوپ ریشتر Ri-Derma مدل 10551

riester-3779-ri-derma-ed.jpg

قبل از خرید تماس بگیرید

درماتوسکوپ دستگاهی است که برای تشخیص برخی از سرطان های پوست از جمله ملانوما به کار می رود. درماتوسکوپ شامل یک لامپ با نور هالوژن می باشد که به پوست تابانیده می شود و پس از بازتاب شدن از سطح پوست تصویربرداری می شود و پزشک به کمک اطلاعاتی که دستگاه در اختیارش می گذارد می تواند تشخیص لازم را انجام دهد.

درمــاتــوسـکــوپ (Dermatoscope) از دو کـلـمـه Dermato به معنی پوست و scope به معنی نمایش تشکیل شده است و در کل به معنی بررسی ضایعه پوستی است.

فیزیولوژی

مـلانـومـا بـه عـنـوان یـکی از سرطان‌‌های پوست مسئول ۵۰% از مرگ و میرهای مرتبط با سرطان‌های پوست است. منشأ این بیماری در لایه‌های اپیدرم و درم پـوسـت اسـت. ایـن بـیماری از تجمع دانه‌های مـلانـین و سرایت آن به خارجی ترین لایه پوست شــکـــل مــی‌گـیــرد. تـشـخـیــص مــلانــوم بــدخـیــم در پزشکانی که در استفاده از درماتوسکوپ تبحر دارند بسیار سریع تر و به موقع تر از پزشکانی است که از درماتوسکوپ استفاده نمی‌کنند . بنابراین تبحر در استفاده از درماتوسکوپ، صحت تشخیص ملانوم و درصد تشخیص ضایعات خوش خیم را در مقایسه با چشم غیر مسلح بسیار بهبود می‌بخشد.

چگونه کار می کند؟

در ایــن روش نــور هــالــوژن بــه پـوسـت تـابـانـده می‌شود و سپس تصویر شفافی از آن ارائه می‌شود. در درماتوسکوپ‌های دیجیتال تصویر توسط یک یا چـنـــد دوربـیـــن CCD ‌ثـبـــت مـــی‌شـــود یـــا تـــوســـط اسـکـنـرهـایـی از ضـایـعـه اسـلاید تهیه می‌شود. این دسـتـگـاه مـعـمـولا شـامـل یـک بـزرگ کننده تصویر (۱۰xمـعـمـولا ) ومـنـبـع نوری غیر پلاریزه است که اجازه بررسی ضایعه پوستی را به دور از انعکاسات مزاحم می‌دهد. در درماتوسکوپی مدرن، هرگونه انــعــکـــاس اضـــافـــی و مـــزاحـــم ســطـــح پــوســت را از بین می‌برند .

در چه مواردی به کار می رود؟

کـاربـرد شـایـع درماتوسکوپی در تشخیص زود هنگام ملانوم است. درماتوسکوپی دیجیتال (ویدیو درمــاتــوسـکــوپــی ) بـرای پیگیـری کـردن ضـایعـات مشکوک به ملانوم می‌تواند استفاده شود. همچنین کمک در تشخیص تومورهای پوستی، تشخیص گـــال ، تــشــخــیـــص زگــیـــل، کــمــک در تـشـخـیــص عـفـونـت‌های قارچی، تعیین مارجین جراحی که تعیین آن در سرطان پوست مشکل است نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نظر ها


نظر خود را وارد کنید

محصولات مرتبط